Die Universiteit van Pretoria (UP) het sedert sy ontstaan bykans ’n eeu gelede ’n welverdiende reputasie vir uitnemende onderrig opgebou. Hoogs gekwalifiseerde akademici wat daadwerklik by navorsing en die ontwikkeling van nuwe kennis betrokke is, verskaf onderrig op voor- en nagraadse vlak. Hul onderrig-, studentebetrokkenheids- en assesseringsvaardighede word deur die ondersteuning van die Departement vir Onderwysinnovasie geslyp.

Die Universiteit lok jaarliks ’n beduidende persentasie van die beste Nasionale Seniorsertifikaat-studente uit toenemend uiteenlopende agtergronde. Studente van Suid-Afrika, Afrika en die buiteland sluit by ons aan om in ’n intellektueel stimulerende omgewing te studeer waar ondersoekende en kritiese denke en die inagneming van veelvuldige standpunte bevorder word. Hulle ontwikkel interpersoonlike vaardighede en vestig netwerke wat hulle na die verwerwing van hul grade goed te staan kom.

UP bestaan uit nege fakulteite wat verskeie professionele en meer algemene formatiewe kwalifikasies aanbied. Al die programme is deur die Raad op Hoër Onderwys geakkrediteer en die professionele programme is ook deur professionele rade, soos die Suid-Afrikaanse Raad vir Ingenieurswese (ECSA) en die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (HPCSA), geakkrediteer. Die fakulteite bied voorgraadse en nagraadse studierigtings aan waarin kwalifikasies tot op doktorale vlak verwerf kan word. Meeste van die fakulteite is op die Hatfieldkampus gesetel, maar drie fakulteite word elders gehuisves, te wete Opvoedkunde op die Groenkloofkampus, Gesondheidswetenskappe op die Prinshofkampus en Veeartsenykunde op die Onderstepoortkampus.

Bykomende ondersteuning word aan eerstejaarstudente gebied. Aan die begin van hul eerste jaar woon hulle ’n oriënteringsprogram by en skryf ook in vir ’n aanlyn module wat akademiese oriëntering en steun dwarsdeur die jaar verskaf. Senior studente word as mentors vir eerstejaars opgelei en elke fakulteit het studenteadviseurs wat deurlopend hulp met studie- en eksamenvaardighede, tydsbestuur en ander ko-kurrikulêre aangeleenthede verleen. In die fakulteite Natuur- en Landbouwetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie bied die Universiteit verlengde programme aan vir studente wat bykomende steun benodig. Talle van hierdie programme word op die Mamelodikampus aangebied. Studente in hul eerste jaar doen ook modules in Akademiese Inligtingbestuur wat rekenaargeletterdheid insluit.

UP-studente kan uitsien na ’n holistiese ervaring wat akademiese werk, gemeenskapsbetrokkenheid (waarvoor krediete verdien word) en geleentheid vir deelname aan sport- en kulturele aktiwiteite insluit.

Vir meer inligting oor die studie rigtings wat Die Universiteit van Pretoria bied, gaan na: Universiteit van Pretoria