Wat is Tegniese Wiskunde?

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en Grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpe behels. Dit help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder.

Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld (fisies, maatskaplik en ekonomies) te verstaan en bowenal leer dit ons om vindingryk te dink.

Die doel van Tegniese Wiskunde is om die Wetenskap van Wiskunde in die Tegniese te gebruik waar die fokus op TOEPASSING en nie op abstrakte idees is nie.

Spesifieke doelwitte van Tegniese Wiskunde

 1. Om wiskundige beginsels toe te pas;
 2. Om bedrewenheid in rekenvaardighede te onwikkel met behulp van die gebruik van sakrekenaars;
 3. Wiskundige modellering vorm ‘n belangrike fokus in die kurrikulum. Tegniese probleme wat indie werklikheid gesetel is, behoort in alle gepaste afdelings ingesluit te word.

Voorbeelde: moet realisties wees. Kontekstueleprobleme behoort sover moontlik kwessies wat met gesondheids-, maatskaplike, ekonomiese, kulturele, wetenskaplike, politiese en omgewingssake verband hou in te sluit;

 1. Om aan leerders die geleentheid te bied om hul vermoëns om stelselmatig te wees, te kan veralgemeen, veronderstellings te maak en dit te probeer regverdig of te bewys, in die Wetenskap van Wiskunde te ontwikkel;
 2. Om in staat te wees om die getallestelsel te verstaan en daarmee te kan werk;
 3. Om toegang tot Wiskunde-inhoud aan alle leerders te bevorder. Dit kan gedoen word deur voorsiening te maak vir leerders met verskillende behoeftes, bv. TEGNIESE BEHOEFTES;
 4. Om probleemoplossing en denkvaardighede te ontwikkel. Onderrig moet nie beperk word tot “hoe” nie, maar moet liewer die “wanneer” en “hoekom” van probleemtipes beklemtoon.
 5. Om leerders aan Tegniese skole ‘n alternatiewe en waarde toevoegende plaasvervanger vir Wiskundige Geletterdheid te bied;
 6. Om tegniese vakke by Tegniese skole te ondersteun en te handhaaf;
 7. Tegniese Wiskunde kan slegs deur leerders wat tegniese vakke (meganiese-, siviele- en elektriese ingenieurswese) as vak geneem word;
 8. Om ‘n professionele roete in samehang met die verwagtinge van arbeid te verskaf en direkte toegang tot leerlingskappe/vakleerlingskappe te verseker;
 9. Om die geleentheid vir leerders, om hul studies by VOO-kolleges voor te sit, en op ‘n intreevlak van N-4, dus ‘n alternatiewe roete vir toegang tot ander HOIs (Hoër Onderwys Instansies) te bied .

Spesifieke Vaardighede

Om noodsaaklike wiskunde vaardighede te ontwikkel, behoort die leerder:

 • die korrekte gebruik van wiskundige taal te ontwikkel;
 • van wiskundige prosesvaardighede gebruik te maak om problem te kan identifiseer, te ondersoek en vindingryk en krities op te los;
 • van ruimtelike vaardighede en eienskappe van vorms en voorwerpe gebruik te maak om probleme te kan identifiseer, te stel, te ondersoek en vindingryk en krities op te los;
 • as verantwoordelike burger in die tegniese veld plaaslik, nasionaal en wêreldwyd deel te neem; en
 • vanpas te kommunikeer deur van beskrywings in woorde, grafieke, simbole, tabelle en diagramme gebruik te maak.

Fokus van inhoudsareas

Tegniese Wiskunde in die VOO-baan dek tien hoof fokusareas. Elke fokusarea dra by tot die verwerwing van spesifiekevaardighede.

Die onderstaande tabel dui die hooffokusareas in die VOO-baan aan.

 1. Getallestelsel
 2. Funksies en grafieke
 3. Finansies, groei en verval
 4. Algebra
 5. Differensiaalrekene en Integrasie
 6. Euklidiese Meetkunde
 7. Meting
 8. Sirkels, hoeke en hoekbeweging
 9. Analitiese Meetkunde
 10. Trigonometrie