DIE DOEL EN DOELWITTE VAN TEGNIESE WETENSKAPPE

Die hoofdoel van Tegniese Wetenskappe is om leerders te ondersteun in die drie fokusareas van tegnologie, naamlik

  • Meganiese Tegnologie,
  • Elektriese Tegnologie en
  • Siviele Tegnologie.

Leerders sal ‘n NKR vlak 4 bevoegdheid hê in Tegniese Wetenskappe.

Leerders in Tegniese Hoërskole sal instaat wees om wetenskaplike kennis te integreer op ‘n meer ingeligte wyse in die tegnologievak wat hulle neem. Wetenskaplike konsepte en vaardighede sal meer toeganklik wees vir leerders wat tegniese onderrig ontvang. Tegniese Wetenskappe sal die behoeftes van die industrie en die behoeftes van die tegnologievakke aanspreek en as vak dit moontlik maak om die studie van die tegnologievakke in skole te bevorder.

Vaardighede wat leerders sal verwerf sluit in klassifisering, kommunikering, meting, die ontwerp van ‘n ondersoek, die maak en evaluering van gevolgtrekkings, formulering van modelle, die stel van hipoteses, die identifisering en beheer van veranderlikes, verbandsiening, waarneming en vergelyking, interpretering (vertolking), voorspelling, probleemoplossing en denkvaardighede. Die hoofvaardighede is die praktiese toepassing en waarneming van simulasies.

Tegniese Wetenskappe berei leerders voor vir toekomstige leer, gespesialiseerde leer, die beroepslewe, burgerskap, holistiese ontwikkeling en sosio-ekonomiese ontwikkeling. Leerders wat Tegniese Wetenskappe as vak kies in graad 10-12 kan verbeterde toegang hê tot toegepaste tegnologiekursusse, beroepsgerigte loopbaanrigtings en intrepeneursgeleenthede. Tegniese Wetenskappe bevorder ook vaardigheidsontwikkeling in die tegnologieveld en sal gevolglik bydra tot die land se ekonomiese groei en die sosiale welstand van meer mense in ons land.

Ses hoofkennisareas maak deel uit van die vak Tegniese Wetenskappe. Hulle is:

  • Meganika
  • Materie en Materiale
  • Elektrisiteit en Magnetisme
  • Golwe, Klank en Lig
  • Warmte en Termodinamika
  • Chemiese Verandering