Akademiese rigting Tegniese rigting
Verpligte vakke:
·         Afrikaans Huistaal
·         Engels Eerste Addisionele Taal
·         Lewens Oriëntering (LO)
Verpligte vakke:
·         Afrikaans Huistaal
·         Engels Eerste Addisionele Taal
.         Ingenieuersgrafika en Ontwerp (IGO)
·         Lewens Oriëntering (LO)
Kies EEN van volgende vakke:
·         Wiskunde
·         Wiskunde geletterheid
Kies TWEE van die volgende vakke:
·         Wiskunde
·         Tegniese Wiskunde·
.         Wetenskap
·         Tegniese Wetenskap
Kies minimum DRIE van die volgende vakke:
*Rekeningkunde
*Fisiese Wetenskappe
(LET WEL: WISKUNDE MOET GENEEM WORD)
SIEN NOTA 1  
·         Landbouwetenskap

·         Besigheidstudies
·         Verbruikerstudies
·         Dramatiese Kunste
·         Ekonomie
·         Ingenieursgrafika en ontwerp (IGO)
·         Geografie
·         Geskiedenis
·         Inligtingstegnologie
·         Lewenswetenskappe
·         Musiek
·         Religieuse studies
·         Visuele kunsteNOTAS

  1. Indien ʼn leerder Rekeningkunde of Fisiese Wetenskap wil neem, moet die leerder Wiskunde as vak neem.
  2. Die leerder moet in totaal ʼn minimum van sewe vakke neem. Daar kan meer as DRIE vakke gekies word in Afdeling C
Kies EEN van die volgende vakke:
·         Elektries Swaarstroom
·         Elektronika
·         Digitale Elektronika
·         Motorkunde
·         Pas en Masjienering
·         Siviele Dienste
·         Siviele Konstruksie
·         HoutbewerkingNOTAS

  1. Kies een uit B1 en een uit B2.
  2. Indien Wiskunde in B1 gekies word, kan ʼn keuse gemaak word tussen Wetenskap op Tegniese Wetenskap.
  3. Indien Tegniese Wiskunde in B1 gekies word, moet die leerder Tegniese Wetenskap neem.
  4. Die leerder moet in totaal ʼn minimum van sewe vakke neem. Daar kan meer as EEN vak gekies word in Afdeling C
Vir meer inligting oor die verskillende vakke, klik op die onderstaande skakel:

 

Vir meer inligting oor die verskillende vakke, klik op die onderstaande skakel:
 Akademiese vakke  Tegniese vakke