Tale

Afrikaans Die slaagsyfer vir Afrikaans as eerste taal is 40% en nie 30% soos by ander aangewese keusevakke nie. Vir sommige graadstudies vereis sekere fakulteite van universiteite dat tale met ʼn miunimum van 50% geslaag moet word. Afrikaans moet aan…

Lees meer

Wiskunde

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en aantekeninge om die verband tussen  numeriese, geometriese en grafiese verhoudinge te beskryf.  Dit is 'n menslike aktiwiteit wat die waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone en kwantitatiewe verhoudings in fisiese…

Lees meer

Wiskundige Geletterheid

Leerders het die keuse tussen Wiskunde en Wiskunde Geletterheid. Die vakke moet op dieselfde vlak gesien word. Wiskunde Geletterheid moenie gesien word as ʼn “swakker” standaard van Wiskunde nie. Die belangrikheid van die keuse kan nie genoeg benadruk word nie.…

Lees meer

Fisiese Wetenskap

Om Fisiese Wetenskap te kan neem, moet ʼn leerder Wiskunde hê en nie Wiskunde Geletterheid nie. Om Fisiese Wetenskap goed te kan slaag moet leerders aan die einde van Graad 9 ten minste 60% vir wiskunde behaal. Die slaag syfer…

Lees meer

Landbouwetenskap.

Landbouwetenskappe bestudeer die verhouding tussen grond, plante en diere om  voedsel, vesel, brandstof en enige ander landboukommoditeite te produseer wat 'n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het. Agri-industrie: Sleutel kwessies soos die belangrikheid van vraag na voedsel en voedselsekuriteit word…

Lees meer

Lewenswetenskappe

Lewenswetenskappe is die wetenskaplike studie van lewende dinge op molekulêre vlak om hul interaksies met mekaar en hul omgewing te verstaan. Deur die bestudering en leer van Lewenswetenskappe, sal leerders die volgende ontwikkel: hul kennis van die belangrikste biologiese konsepte,…

Lees meer

Besigheidstudies

Die vak Besigheidstudies deel met die kennis, vaardighede, verhoudings en waardes wat krities belangrik is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die informele en formele ekonomiese besigheidsektore. Inhoud van Besigheidstudies sluit in: Besigheidsbeginsels, teoretiese en praktiese ondervinding wat…

Lees meer

Ekonomie

Ekonomie is die studie van hoe individue, besighede, regerings en ander organisasies in ons samelewing kies om skaars hulpbronne te gebruik. Talle behoeftes en begeertes moet bevredig word in 'n wyse wat doeltreffende, billik en volhoubaar is. Ekonomie leerders sal…

Lees meer

Rekeningkunde

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle vir die beroepswêreld gereed te maak. Leerlinge ontwikkel karakterseienskappe soos deeglikheid, akuraatheid, netheid en redenasievermoë aan. Rekeningkunde bestaan uit die versameling, rekordering en…

Lees meer

Geografie

Geografie is die studie van menslike en fisiese omgewings. Dit is 'n onderwerp met 'n kombinasie onderwerpe wat verband hou met fisiese en menslike prosesse oor ruimte en tyd. Met die gebruik van Aardrykskunde, kan ons ons komplekse wêreld beter…

Lees meer