Skole Studierigtings

  Akademiese rigting Tegniese rigting Verpligte vakke: ·         Afrikaans Huistaal ·         Engels Eerste Addisionele Taal ·         Lewens Oriëntering (LO) Verpligte vakke: ·         Afrikaans Huistaal ·         Engels Eerste Addisionele Taal .         Ingenieuersgrafika en Ontwerp (IGO) ·         Lewens Oriëntering (LO)…

Lees meer

Tegniese Wiskunde

Wat is Tegniese Wiskunde? Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en Grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese…

Lees meer

Tegniese Wetenskappe

DIE DOEL EN DOELWITTE VAN TEGNIESE WETENSKAPPE Die hoofdoel van Tegniese Wetenskappe is om leerders te ondersteun in die drie fokusareas van tegnologie, naamlik Meganiese Tegnologie, Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie. Leerders sal ‘n NKR vlak 4 bevoegdheid hê in…

Lees meer

Tale

Afrikaans Die slaagsyfer vir Afrikaans as eerste taal is 40% en nie 30% soos by ander aangewese keusevakke nie. Vir sommige graadstudies vereis sekere fakulteite van universiteite dat tale met ʼn miunimum van 50% geslaag moet word. Afrikaans moet aan…

Lees meer

Wiskunde

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en aantekeninge om die verband tussen  numeriese, geometriese en grafiese verhoudinge te beskryf.  Dit is 'n menslike aktiwiteit wat die waarneming, voorstelling en ondersoek van patrone en kwantitatiewe verhoudings in fisiese…

Lees meer

Wiskundige Geletterheid

Leerders het die keuse tussen Wiskunde en Wiskunde Geletterheid. Die vakke moet op dieselfde vlak gesien word. Wiskunde Geletterheid moenie gesien word as ʼn “swakker” standaard van Wiskunde nie. Die belangrikheid van die keuse kan nie genoeg benadruk word nie.…

Lees meer

Fisiese Wetenskap

Om Fisiese Wetenskap te kan neem, moet ʼn leerder Wiskunde hê en nie Wiskunde Geletterheid nie. Om Fisiese Wetenskap goed te kan slaag moet leerders aan die einde van Graad 9 ten minste 60% vir wiskunde behaal. Die slaag syfer…

Lees meer

Landbouwetenskap.

Landbouwetenskappe bestudeer die verhouding tussen grond, plante en diere om  voedsel, vesel, brandstof en enige ander landboukommoditeite te produseer wat 'n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het. Agri-industrie: Sleutel kwessies soos die belangrikheid van vraag na voedsel en voedselsekuriteit word…

Lees meer

Lewenswetenskappe

Lewenswetenskappe is die wetenskaplike studie van lewende dinge op molekulêre vlak om hul interaksies met mekaar en hul omgewing te verstaan. Deur die bestudering en leer van Lewenswetenskappe, sal leerders die volgende ontwikkel: hul kennis van die belangrikste biologiese konsepte,…

Lees meer

Besigheidstudies

Die vak Besigheidstudies deel met die kennis, vaardighede, verhoudings en waardes wat krities belangrik is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname in die informele en formele ekonomiese besigheidsektore. Inhoud van Besigheidstudies sluit in: Besigheidsbeginsels, teoretiese en praktiese ondervinding wat…

Lees meer