WAT BEHELS DIE BEROEP?

Argeologie is ‘n historiese wetenskap en word nou verbind met die vakgebiede Geskiedenis, Kultuurgeskiedenis en Antroplologie. Argeoloë het spesifiek te doen met die naspeur, ontbloting en boekstawing van die mens se geskiedenis deur die opgrawe van prehistoriese en historiese terreine. Hulle bestudeer die geskiedenis en kultuur van vervloë samelewings en groepe uit die verlede met behulp van voorwerpe (genoem artefakte) wat uit die aardoppervlak herwin word. Dit sluit in gereedskap, kunsvoorwerpe, wonings, en ander oorblyfsels uit die verlede.

 

Hierdie voorwerpe word gebruik om uitgestorwe kulture sowel as oorblyfsels van histories bekende samelewings te rekonstrueer. Dit word dan geklassifiseer en geïnterpreteer om ʼn beter insig in die geskiedenis, kultuur, sosiale, geestelike en tegnologiese aktiwiteite van hierdie groepe te verkry.

 

ARGEOLOGIE IN SUID-AFRIKA

In Suid-Afrika word die argeologie in drie tydperke ingedeel, naamlik die Steentydperk, Ystertydperk en Historiese tydperk. Vir die eerste twee is argeoloë hoofsaaklik aangewese op dit wat in die grond opgegrawe kan word, maar vir die Historiese tydperk is daar verskeie ander bronne wat ook benut kan word, soos dokumente, fotos, planne, kaarte ensomeer. Mondelingse oorleweringe van mense word dikwels ook ingespan om te help om argeologiese terreine te verklaar.

 

OPLEIDINGSMOONTLIKHEDE / OPSIES

Graad: Dit is gewoonlik ‘n BA-graad, maar argeologie kan soms as BSc-graad geneem word. Vir die BA-graad is Argeologie die hoofvak en kan gekombineer word met Antropologie, Geskiedenis, Kultuurgeskiedenis, Kunsgeskiedenis, Geografie, Antieke geskiedenis, Bybelse geskiedenis en Tale. Vir die BSc-graad kan argeologie gekombineer word met Geografie, Dierkunde, Plantkunde, Paleontologie, Geologie, Fisika en Anatomie.

 

Dit hang van die spesialisrigting af, watter vakke met argeologie gekombineer kan word. Die meeste argeoloë spesialiseer in historiese en kultuurhistoriese aspekte, maar spesialisasis ten opsigte van die dieet of begrafnispraktyke van die  verlede sal ‘n kombinasie mat natuurwetenskappe vereis.

 

Nagraadse opleiding: ‘n Honneurgraad is nodig om as argeologoog te praktiseer. Aangesien werksgeleenthede beperk is, word studente aangeraai om verder te studeer tot op meesters- en doktorale vlak.

 

OPLEIDINGSINSTANSIES

Argeologie word tans by vyf universiteiet in Suid-Afrika aangebied naamlik, die Universiteit van Pretoria, die Universiteiet van Suid-Afrika, Universiteit van die Witwatersrand, Universiteit van Kaapstad en Universiteit van Johannesburg.

 

MINIMUM VEREISTES

Nasionale Senior Sertifikaat wat aan die vereistes vir ’n graadkursus voldoen.

ʼn Argeoloog moet:
– veelsydig wees om ʼn wye verskeidenheid take te kan verrig
– baie oplettend wees
– noukeurig, sistematies en logies wees
– sensitief vir maatskaplike kwessies wees
– geduldig wees
– self-gedissiplineerd wees
– oor ʼn bogemiddelde intelligensie beskik
– toegewy wees aan die bewaring van die verlede
– dit help om ook om vreemde tale aan te leer

 

VAKKE WAT OP SKOOL GENEEM KAN WORD

Daar is geen verpligte vakke nie, maar elke universiteit het spesifieke toelatingsvereistes. Kontak dus die universiteit van jou keuse hiervoor. Dit is veral vir die BSc-graad dat vakke soos Wiskunde en Fisika vereis kan word. Vir die BA-graad is vakke soos Geskiedenis, tale en Geografie aan te beveel.

 

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Argeoloë is werksaam by die meeste museums in Suid-Afrika, veral die groot nasionale of provinsiale museums, of die verskillende Erfenisliggame op nasionale of provinsiale vlak. Akademiese poste is ook beskikbaar. Werksgeleenthede is dus baie beperk.

 

Verskeie privaatondernemening bestaan vandag waar argeoloë as Erfeniskonsultante werk. Argeoloë wat vir hulself wil werk, moet kreatief en omvattend kan dink, hulle eie geleenthede genereer en hulself bemark.

 

Argeologie gee ‘n baie goeie onderbou vir verskeie ander beroepe en kan byvoorbeeld maklik met toerisme, skeppende kunste ensomeer gekombineer word.